Skip to main content

Randweg Opheusden

Veelgestelde vragenInformatie

Waar kan ik aanvullende informatie vinden?

Meer informatie over de randweg Opheusden vindt u op deze website projecten.nederbetuwe.nl. Denk hierbij aan PowerPointpresentaties, visualisaties, ontwerpen en uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten.

Onderliggende onderzoeken en verkeerstellingen vindt u in de bijlagen bij het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ziet u in via www.ruimtelijkeplannen.nl .

Hoe werkt het verkeersmodel?

Een verkeersmodel is een prognosemodel dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersbewegingen. De prognoses worden meestal gebaseerd op basis van een netwerk van infrastructuur, woningen, woningtypen, bedrijven, scholen, demografische en andere sociale gegevens. Het wordt vervolgens getoetst aan de werkelijke verkeerstellingen.

Financiën

Kan ik inzicht krijgen in de totale kostenraming, inclusief de kosten voor grondverwerving?

In deze fase baseren we ons op de kostenraming die deel heeft uitgemaakt van het raadsbesluit over de voorkeursvariant 24 september 2020. In een volgende fase werken we deze verder uit.

Heeft de gemeente een nadeel compensatie regeling?

De gemeente heeft een planschade verordening.

Proces Randweg

Wanneer gaat de eerste schop de grond in?

De start van de aanleg van de randweg is afhankelijk van onder andere het verloop van de bestemmingsplanprocedure, grondverwerving en het beschikbaar zijn van het uitvoeringsbudget. De verwachting is dat tussen Q4 2024 en Q1 2025 de randweg in uitvoering gaat.

Waarom is besloten tot de huidige voorkeursvariant?

De raad heeft besloten tot de huidige voorkeursvariant omdat deze het meest optimaal is. Er is onderzoek verricht naar verschillende varianten. De rapportage hierover vindt u in bijlage 1 bij het bestemmingsplan.

Wordt de randweg in fasen aangelegd?

Dat is niet de verwachting.

Hoe verloopt het vervolg van het voorontwerp bestemmingsplan randweg?
 1. Wij inventariseren alle reacties die bewoners hebben geplaatst op de projectensite en/of tijdens een van de 3 online bewonersavonden hebben gemaakt. We verwerken alle opmerkingen voor zover mogelijk in het ontwerp bestemmingsplan
 2. Na de zomervakantie brengen we het ontwerp bestemmingsplan van het tracé in procedure
 3. Parallel hieraan werken we uit:
  • de ontwerptekeningen voor de inrichting van de randweg
  • de tweerichtingsvariant voor de Parallelweg

Via de projectensite projecten.nederbetuwe.nl houden we u hiervan op de hoogte.

Tracé Randweg

Waarom zit er een bocht / uitbuiging precies bij de Markstraat?

We moeten voldoen aan de eisen die ProRail stelt voor de Spoorwegveiligheid en die ook verband houden met de kruising met de Parallelweg. Om een zogenoemde valstriksituatie te voorkomen moeten we de spoorwegovergang realiseren op een afstand van 20 meter vanaf het spoor. Zo kunnen verkeersdeelnemers zich achter het spoor opstellen en houden we de spoorweg vrij. 

Omvat het bestemmingsplan ook integraal een plan voor huizenbouw, energieopwekking, waterberging, enz?

Nee, maar er wordt wel gelijk rekening gehouden met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Waarom is ook de bestemming bedrijventerrein in het bestemmingsplan opgenomen?

Aan de westkant van de randweg hebben we voor een perceel een bedrijfsbestemming opgenomen. Een gedeelte van dit perceel hebben we nodig om de randweg te kunnen realiseren. Daarvoor moeten we de bestemming van dat perceel aanpassen.

Komen er voor de dorpskern en de Tielsestraat nog verkeer beperkende maatregelen bij aanleg van de randweg? (Route Dalwagenseweg > Burg. Lodderstraat > Dorpsstraat)

De randweg zorgt voor een forse vermindering van het verkeer op de Tielsestraat (tussen randweg en Rijnbandijk).
Nu zijn dat wegen die voor de ontsluiting van de kern worden gebruikt. Voor de genoemde wegen schort het nu aan de juiste functie/gebruik/inrichting, maar dat moet in de toekomst wel in overeenstemming worden gebracht d.m.v. verkeersmaatregelen.

Kunnen er nu al verkeersmaatregelen worden genomen in de Tielsestraat?

De gemeente bekijkt op korte termijn of het nodig en mogelijk is om maatregelen te nemen. Een eerste stap daartoe is het (opnieuw) meten van de snelheid. Op korte termijn organiseren we de meting. De resultaten daarvan bespreekt de gemeente met de toezichthouder. Flitspalen zijn geen optie. Deze worden niet geplaatst op 60 km-wegen.

Blijft het klompenpad bij de waterberging behouden?

We zullen nader onderzoeken op welke manier het klompenpad kan worden ingepast.

Spoorwegovergangen

Wie of wat bepaalt of de spoorwegovergang (on)gelijkvloers wordt?

Beide opties zijn mogelijk wat de gemeente betreft. In overleg met ProRail zal uiteindelijk een besluit worden genomen.

Waarom moeten andere spoorwegovergangen (Hamsestraat en Smachtkamp) dicht?

Het realiseren van een nieuwe spoorwegovergang heeft consequenties voor andere overwegen. We hebben hier het beleid van ProRail te volgen.

Tracé Parallelweg

Hoe wordt de Parallelweg gebruikt door de komst van de randweg?

met de komst van de randweg krijgt de Parallelweg uitsluitend een functie voor het verkeer dat een herkomst of bestemming heeft op de Parallelweg. Daardoor verandert de gebruiksintensiteit van de Parallelweg.

Hoe komt tweerichtingsverkeer op de Parallelweg tot stand?

Tweerichtingsverkeer op de Parallelweg heeft de voorkeur van bewoners en aanliggende bedrijven. De gemeente werkt een variant hiervoor uit en kijkt daarbij naar de gevolgen voor aansluitingen en locaties voor passeerhavens.

Hoe wordt omgegaan met de brug over de Linge?

De grootte en de breedte van de brug over de Linge is inderdaad belangrijk. Er zal een aanpassing moeten komen van deze brug als er vrachtverkeer overheen moet komen, zodat deze is berekend op vrachtverkeer.

Herenland

Aansluiting van Maanenstraat

Vraag:
Is het veilig om haaks te parkeren langs de Van Maanenstraat?

Antwoord:
Ja, de verwachte intensiteit van het verkeer op de van Maanenstraat is zodanig dat haaks parkeren veilig is.

 

Vraag:
Is het mogelijk een voetpad aan beide kanten van de Van Maanenstraat te realiseren?  

Antwoord:
Nee, dat is niet mogelijk. Er is onvoldoende ruimte voor voetpaden aan beide kanten. We denken nog na aan welke kant van de Van Maanenstraat het voetpad te realiseren.

 

Vraag:
Wie hebben er belang bij de aansluiting Herenland op de randweg?

Antwoord:

 1. Bewoners van Herenland: zij krijgen een directe aansluiting op de randweg richting A15 en Kesteren.
 2. Bewoners van de kern Opheusden: zij hebben minder overlast van het doorgaand (zware) verkeer door de kern.
 3. Iedereen die met de fiets van Opheusden naar Kesteren gaat.

 

Vrachtauto’s

Vraag:
Komt er een vrachtwagenverbod voor de Van Maanenstraat?

Antwoord:
Nee, er komt geen vrachtwagenverbod. Wel zullen we de Van Maanenstraat zodanig inrichten dat het vrachtverkeer ontmoedigt van deze straat gebruik te maken.

 

Vraag:
Kunnen er maatregelen worden genomen om vrachtverkeer tegen te gaan?

Antwoord:
Ja, de inrichting van de Van Maanenstraat nodigt niet uit om hier doorheen te rijden. Er zullen verkeersmaatregelen worden genomen om vrachtverkeer te ontmoedigen.

Veiligheid

Vraag:
Welke maatregelen neemt de gemeente om veiligheid te garanderen in de wijk Herenland?

Antwoord:
We verwachten niet dat de verkeersveiligheid verslechtert. De huidige inrichting van de wegen en straten is berekend op de verwachte intensivering van het verkeer. We zullen regelmatig de verkeersbewegingen monitoren. Op basis van de resultaten van de monitoring zullen we eventueel maatregelen nemen als dit noodzakelijk blijkt te zijn.  In de PowerPointpresentatie van 15 juni hebben we een aantal suggesties voor maatregelen gedaan. Tijdens deze bewonersavond hebben bewoners verwachte knelpunten aangegeven, in het bijzonder ter hoogte van het oostelijk deel van de Viergeverstraat. Deze situatie zullen we nader bestuderen.

Routes

Vraag:
Wat worden de nieuwe routes?

Antwoord:
Zie de website (projecten.nederbetuwe.nl) voor de meest voorkomende rijroutes.  

 

Vraag:
Wat doet de gemeente om het sluitverkeer te voorkomen via de Jasmijnstraat/Meester J. Schaapstraat?

Antwoord:
We monitoren of de genoemde route wordt gebruikt door sluipverkeer. Als dat het geval is, nemen we verkeersmaatregelen die de sluiproute onaantrekkelijk maken.

 

Vraag:
Betekent de aansluiting op de randweg minder autoverkeer door de wijk vanuit en naar DFS?

Antwoord:
Ja, dat is de verwachting.

 

Vraag:
Wat zijn de verwachtingen voor de verkeersbewegingen in de Viergeverstraat?

Antwoord:
Het verkeer dat gebruik maakt van het westelijk deel van de Viergeverstraat is voornamelijk bestemmingsverkeer. We verwachten geen toename van de verkeersbewegingen in dit deel van de Viergeverstraat. Voor het oostelijk deel van de straat verwachten we wel een toename van verkeer. De toename blijft nog altijd ruim binnen de marge die past bij de inrichting van een woonstraat. We onderzoeken wel wat de effecten hiervan zijn en welke maatregelen we daartoe kunnen nemen.

Intensiteiten

Vraag:
Hoe werkt het verkeersmodel?

Antwoord:
Een verkeersmodel is een prognosemodel dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersbewegingen. De prognoses worden meestal gebaseerd op basis van een netwerk van infrastructuur, woningen, woningtypen, bedrijven, scholen, demografische en andere sociale gegevens. Het wordt vervolgens getoetst aan de werkelijke verkeerstellingen.

Vervolg

Vraag:
Hoe verloopt  het vervolg van het voorontwerp bestemmingsplan randweg?

Antwoord: 

 1. Wij inventariseren alle reacties die bewoners hebben geplaatst op de projectensite en/of tijdens een van de 3 online bewonersavonden hebben gemaakt. We verwerken alle opmerkingen voor zover mogelijk in het ontwerp bestemmingsplan

 2. Na de zomervakantie brengen we het ontwerp bestemmingsplan van het tracé in procedure

 3. Parallel hieraan werken we uit:
  • de ontwerptekeningen voor de inrichting van de randweg
  • de tweerichtingsvariant voor de Parallelweg

Via de projectensite projecten.nederbetuwe.nl houden we u hiervan op de hoogte. 

Klompenpad

Vraag:
Blijft het klompenpad bij de waterberging behouden?

Antwoord:
We zullen nader onderzoeken op welke manier het klompenpad kan worden ingepast.

Nieuws

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde “Randweg Opheusden”

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 en artikel 110c Wet Geluidhinder, het ontwerp van het bestemmingsplan “Randweg Opheusden” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage liggen.

  Het bestemmingsplan is voorbereid om een randweg ten zuiden van Opheusden mogelijk te maken. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen.

  Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

  Voor een aantal nieuwe woningen zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen door de aanleg van de randweg. Burgemeester en wethouders hebben daarom het voornemen om met toepassing van artikel 83 juncto 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

   Inzageperiode:

  30 september  t/m 10 november 2021

   Inzageplaatsen:

  • Analoog tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043KM Opheusden. LET OP! Vanwege Corona kunnen openings- en inzagetijden anders zijn. Check de website www.nederbetuwe.nl voor de actuele informatie;

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1.

Agenda

 • 30 september t/m 10 november
  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.