Skip to main content

Randweg Opheusden

Project website

De leefbaarheid in Opheusden staat onder druk doordat er steeds meer landbouwverkeer door de kern van het dorp heen rijdt. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties, met name voor fietsers. Veilige fietsroutes binnen een het wegennet is een belangrijke doelstelling in het Coalitieprogramma 2018-2022 “Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving”.

Voor de ontwikkeling van het Agro Business Centrum ten behoeve van het laanbomencluster in de gemeente is een goede westelijke ontsluiting, niet via het dorp, een randvoorwaarde. Ook dit is als doelstelling vastgelegd in het Coalitieprogramma. Beide doelstellingen komen samen in het project Randweg Opheusden.

Actueel: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 februari 2022 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘randweg Opheusden’ ligt ter inzage.

Fase 3 - Verankeren en uitwerken

Het doel van fase 3 is het vastleggen van de uitkomsten uit fase 2 in een juridisch besluit, het Bestemmingsplan en het uitwerken van het ontwerp tot een DO dat voldoende basis biedt om een realisatiecontract op te stellen. De procedures van het Voorontwerp Bestemmingsplan en het ontwerp bestemmingsplan zijn nu afgerond. Op basis van de izienswijzen hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden in het Ontwerp Bestemmingsplan. 

Fase 2 - Ontwerp en analyse (afgerond)

Het doel van fase 2 is het opstellen van een ingepast VO (Voorlopig Ontwerp), in samenwerking met eigenaren en andere belanghebbenden. Wij organiseren een informatieavond voor belangstellenden. In deze fase gaat het niet om de vraag of het project er wel of niet moet komen. Het gaat om de vraag welke alternatieven en varianten aan de orde zijn en welke effecten beschreven moeten worden in het MER

Fase 1 - Oriëntatie en scoping (afgerond)

In fase 1 worden er verschillende stappen genomen op het gebied van Planologie, NRD, civiel technische uitwerking, grondverwerving en omgevingsmanagement. Centraal staat het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om een NRD op te stellen en een risicoanalyse te maken. Daarnaast worden er de eerste gesprekken gevoerd met grondeigenaren die in de buurt van het beoogde tracé wonen om met hen het proces door te spreken.

Nieuws

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde “Randweg Opheusden”

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 en artikel 110c Wet Geluidhinder, het ontwerp van het bestemmingsplan “Randweg Opheusden” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage liggen.

  Het bestemmingsplan is voorbereid om een randweg ten zuiden van Opheusden mogelijk te maken. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen.

  Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

  Voor een aantal nieuwe woningen zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen door de aanleg van de randweg. Burgemeester en wethouders hebben daarom het voornemen om met toepassing van artikel 83 juncto 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

   Inzageperiode:

  30 september  t/m 10 november 2021

   Inzageplaatsen:

  • Analoog tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043KM Opheusden. LET OP! Vanwege Corona kunnen openings- en inzagetijden anders zijn. Check de website www.nederbetuwe.nl voor de actuele informatie;

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1.

Agenda

 • 30 september t/m 10 november
  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.