Skip to main content

Nieuws

Verslag Participatie Programma Buitengebied

In oktober 2023 vonden bijeenkomsten plaats met de samenleving en agrariërs over het Programma Buitengebied. Er werden verschillende onderwerpen besproken. Wat vinden de deelnemers? Er werden diverse vraagstukken voorgelegd en besproken. Bijvoorbeeld:  Mogen agrarische bedrijven uitbreiden met landbouwgrond en/of bebouwing? Mogen agrarische bedrijven zich nieuw vestigen in het buitengebied? Wat vinden de deelnemers van het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen en opwek van duurzame energie voor eigen gebruik? Wat kunnen we doen voor behoud en versterking van natuur, landschap en erfgoed? 


In het Verslag Participatie Programma Buitengebied kunt u lezen wat de mening van de samenleving en de agrariërs is over de verschillende onderwerpen en vraagstukken.

Resultaten enquête

Van 16 november tot 12 december 2022 konden inwoners de enquête over het buitengebied invullen.

Hoe maken zij gebruik van het buitengebied? Wandelen, fietsen of sporten zij er vaak? Waar moet volgens onze inwoners ruimte voor komen? Voor woningbouw, wonen, werken, natuur, recreatie, wind- en zonneparken, bedrijven of iets anders? En waar dan?

De uitslag van de enquête vormde een goed begin voor het vervolg van het participatieproces.

 • Hoe richten we het buitengebied van Neder-Betuwe straks in?
  30 nov. 2022
  Interview met projectleider Sabine Gabriel

  Projectleider Sabine Gabriel beantwoordt een paar vragen over het Programma Buitengebied.

  De gemeente Neder-Betuwe vraagt inwoners om mee te denken over het buitengebied. Waarom is dat belangrijk?

  Iedereen die woont of werkt in Neder-Betuwe of recreëert in het buitengebied vragen we om met ons mee te denken over de inrichting van ons buitengebied. 

  In het Programma Buitengebied komt straks te staan waar wat mag komen. Waar moet natuur blijven? Waar kunnen woningen worden gebouwd? Waar mogen bedrijven uitbreiden? Welk gebied is voor de laanboomtelers? Noem maar op. 

  Er worden belangrijke keuzes gemaakt, want de ruimte is beperkt. We willen deze keuzes samen met inwoners, ondernemers, agrariërs en andere belanghebbenden maken. Door de enquête weten we wat zij belangrijk vinden voor het buitengebied en dit gebruiken we voor de vervolgstappen.

  Sabine GabrielProjectleider Sabine Gabriel: “We willen een mooi groen buitengebied, dat betekent dat we de natuur en het landschap ook moeten beschermen.”

  Het buitengebied gaat toch vooral over natuur en landschap? 

  Het landschap komt onder druk te staan door ontwikkelingen in het buitengebied, zoals het plaatsen van windmolens en een andere manier van het telen van laanbomen. Maar ook maatregelen tegen klimaatverandering kunnen er voor zorgen dat het landschap er anders uit komt te zien. De klimaatverandering brengt problemen met zich mee, door de opwarming sterven inheemse bomen, planten, diersoorten en insecten uit. Het wordt voor sommige soorten te heet, te droog of juist te nat. Door de uitstoot van te veel stikstof verslechteren de natuurgebieden nog verder. We willen een mooi groen buitengebied, dat betekent dat we de natuur en het landschap ook moeten beschermen.

  Je noemde net al klimaatverandering. Waarom is dat van belang?

  Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hitte, droogte,  wateroverlast en kans op overstromingen. Ook in Nederland wordt het steeds warmer, er vallen vaker korte stevige buien en onze zomers worden heter en droger. De klimaatverandering dwingt ons tot het nemen van maatregelen om onze omgeving leefbaar en gezond te houden. Hiervoor is ruimte nodig, denk aan wadi’s in het buitengebied en meer bomen en groen voor verkoeling en het opnemen van water. 

  Wordt er ook ruimte gezocht voor wind- en zonneparken? 

  Jazeker, want in 2050 moeten we alle energie, die we gebruiken, duurzaam opwekken. Dat gebeurt nu vooral met windturbines en zonneparken. Het landschap zal hierdoor in de  toekomst veranderen. In de Regionale Energiestrategie (RES) zijn zoekgebieden voor wind- en zonneparken aangewezen langs de A15. De zoekgebieden zijn ook vastgelegd in de Omgevingsvisie. Maar (agrarische) bedrijven en inwoners kunnen ook zelf bijdragen aan de duurzame energievraag door zelf energie op te wekken met zonnepanelen op daken.  

  Hoe belangrijk is het buitengebied voor Neder-Betuwe? 

  Heel belangrijk, want een groene omgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving, dan in een stedelijke omgeving. Inwoners zijn graag in het buitengebied, of dat nu is voor rust en ontspanning of voor activiteiten. 

  Wie kunnen er meedenken over het Programma Buitengebied?

  Wie hier woont, werkt of recreëert kan met ons meedenken en ons zo helpen bij het maken van keuzes voor het buitengebied. In november 2022 zijn we gestart met een enquête over het buitengebied, maar later volgen nog bijeenkomsten. We kondigen de vervolgstappen aan via berichten in het Gemeentenieuws, op social media en deze website.

 • Wat willen we met het buitengebied van Neder-Betuwe?
  23 nov. 2022
  Interview met wethouder Nees van Wolfswinkel

  We stellen een aantal vragen aan wethouder Nees van Wolfswinkel over het Programma Buitengebied.

  De gemeente Neder-Betuwe is gestart met een enquête over het buitengebied. Waarom?

  We vragen inwoners, ondernemers, agrariërs en andere belanghebbenden mee te denken over het buitengebied in Neder-Betuwe. De gemeente Neder-Betuwe en ondernemers hebben allerlei mooie plannen voor het buitengebied. In het Programma Buitengebied maken we keuzes hoe we de ruimte in het buitengebied willen inrichten. Ons buitengebied lijkt in verhouding met de kernen erg groot, maar ook in het buitengebied is de ruimte beperkt. 

  Nees van WolfswinkelWethouder Nees van Wolfswinkel: “Neder-Betuwe is niet van de gemeente, 
  maar vooral van de mensen die hier wonen en werken.”

  Om wat voor soort keuzes voor het buitengebied gaat het dan?

  Veel partijen zoeken naar ruimte. De fruitteelt en de veeteeltsector nemen nog steeds een belangrijke plaats in binnen onze gemeenschap. De laanboomsector wil graag uitbreiden, waar kan dat? We willen het landschap mooi groen houden met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit en veel mensen sporten en recreëren in het buitengebied. Maar we zoeken ook ruimte voor wind- en zonparken voor het opwekken van duurzame energie. En voor bebouwing, zoals woningbouw en bedrijven. Mag in het buitengebied gebouwd worden en waar dan? 

  Is er ruimte voor de laanboomteelt om uit te breiden?

  Het buitengebied is vooral bestemd voor de agrarische sector en in Neder-Betuwe is de laanboomteelt zeer belangrijk. De gemeente wil in het buitengebied ruimte bieden voor uitbreiding en/of innovatie van de  laanboomteelt. Deze uitbreiding moet bijdragen aan gezonde lucht en bodem, het landschap, de natuur en duurzaamheid. 

  Komt er ook ruimte voor bedrijven?

  Lokale ondernemers staan in de rij om uit te kunnen breiden, dus zoeken we ook naar ruimte voor bedrijven in het buitengebied. Het is belangrijk om een goede, gevarieerde werkgelegenheid in Neder-Betuwe te bieden. De nadruk ligt op het behoud en versterking van het lokale bedrijfsleven. Met aantrekkelijke, vitale en duurzame werklocaties willen we lokale en nieuwe bedrijven een goed vestigingsklimaat bieden.  

  Waarom vraagt u bewoners en ondernemers om mee te denken? 

  Het zijn belangrijke keuzes die we met elkaar gaan maken. Neder-Betuwe is niet van de gemeente, maar vooral van de mensen die hier wonen en werken. We zijn benieuwd wat zij ervan vinden. In november 2022 zijn we gestart met een enquête, maar dit is nog maar het begin. Later organiseren we ook nog bijeenkomsten om dieper op de onderwerpen in te gaan. Denk ook met ons mee!