Skip to main content

Randweg Opheusden

Tracé Randweg-Parallelweg,

(Gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan ‘Randweg Opheusden’ & Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘randweg Opheusden’ (Gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan ‘Randweg Opheusden’

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend, dat ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, dat voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 februari 2022 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘randweg Opheusden’.

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om een randweg ten zuiden van Opheusden te realiseren. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen. Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

Inzageplaatsen bestemmingsplan:

1. Analoog: tijdens openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. 2. digitaal: www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep: Belanghebbenden, kunnen gedurende de beroepstermijn van zes weken (van 17 maart t/m 28 april 2022) schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: zie hierboven), treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inzageperiode:

17 maart 2022 tot en met 28 april 2022

INFORMATIEFILMPJE

VISUALISATIES

Diverse filmpjes and afbeeldingen

Rijroutes

DOCUMENTEN

Presentatie inpassingssessie herenland

15 juni 2021

Presentatie inpassingssessie parallelweg

10 mei 2021

Presentatie voorontwerp bestemmingsplan

15 april 2021

Inpassingssessie Randweg Opheusden

10 maart 2020

Voorlopig Ontwerp

369525-VO-T008-C2-L01

Voorlopig Ontwerp

369525-VO-T008-C2-L02

Voorlopig Ontwerp

369525-VO-T008-C2-L03

Voorlopig Ontwerp

369525-VO-T008-C3-L04

Stroomschema participatie in het vervolgproces

Nieuws

 • Ontwerp bestemmingsplan

  Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde “Randweg Opheusden”

  Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 83 en artikel 110c Wet Geluidhinder, het ontwerp van het bestemmingsplan “Randweg Opheusden” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage liggen.

  Het bestemmingsplan is voorbereid om een randweg ten zuiden van Opheusden mogelijk te maken. Het plangebied ligt tussen de kernen Opheusden en Kesteren en bestaat uit het tracé van de toekomstige randweg en een aantal aanliggende percelen.

  Het tracé gaat aan het einde van het Agro Business Centre met een nieuwe brug de Linge over, ten oosten van het kassencomplex aan de Parallelweg. Met een nieuwe spoorwegovergang kruist dit tracé het spoort. Vervolgens loopt het tracé langs het spoor kom uiteindelijk uit op de Tielsestraat.

  Voor een aantal nieuwe woningen zal de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB liggen door de aanleg van de randweg. Burgemeester en wethouders hebben daarom het voornemen om met toepassing van artikel 83 juncto 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

   Inzageperiode:

  30 september  t/m 10 november 2021

   Inzageplaatsen:

  • Analoog tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043KM Opheusden. LET OP! Vanwege Corona kunnen openings- en inzagetijden anders zijn. Check de website www.nederbetuwe.nl voor de actuele informatie;

  Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPrandweg-ont1.

Agenda

 • 30 september t/m 10 november
  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Blijf op de hoogte

Wij communiceren over de voortgang van het project via deze webpagina. Updates en aankondigingen worden geplaatst via verschillende kanalen. Bekijken hier welke.

Contactinformatie

Vagen of suggesties? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier
De contactpersonen voor dit project zijn de heer Rob Gertsen en mevrouw Margriet Snaaijer.